[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm Tạ

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm Tạ

73,211 7,783 58

Màn collab trên cả tuyệt vời của Thần Linh couple.…

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng Tài

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng Tài

1,309,380 71,586 140

Hệ liệt Đại Thanh Y, Thứ Sát Đán. Quyển 3.…

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân

1,530,018 82,810 175

Hệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.…

[BHTT][Edit] Thương Mang Truyền Kỳ - Khúc Lạc Vô Ngân